باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

ارزیابی و آنالیز کف پا بازیکنان توسط کلینیک اندام کار

ارزیابی و آنالیز کف پا کلیه بازیکنان باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان توسط کلینیک اندام کار به مدت 5 روز انجام شد