باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

اصلاحیه تمرینات با توجه به تعطیلی مدارس

با سلام

اصلاحیه تمرینات با توجه به تعطیلی مدارس

برنامه تمرینات شنبه 02/12/12

✅ تیم نوجوانان ساعت 12

✅ تیم نونهالان 89 ساعت 13

✅ نونهالان 95 ساعت 14

✅ تیم نونهالان 94 ساعت 15

✅ تیم نونهالان 93 ساعت 16

✅تیم نونهالان 92 ساعت 17

✅ تیم نونهالان 91 ساعت 18