باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

برنامه تمرینات شنبه 02/12/5

با سلام

برنامه تمرینات شنبه 02/12/5

✅ تیم نوجوانان و تیم نونهالان 89 ساعت 13

✅ تیم نونهالان 91 ساعت 15

✅تیم نونهالان 92 ساعت 16

✅ نونهالان 95 ساعت 17

✅ تیم نونهالان 94 ساعت 18

✅ تیم نونهالان 93 ساعت 19