باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

برنامه تمرینات پنجشنبه ۰۱/۱۱/۲۰

با سلام

برنامه تمرینات پنجشنبه 01/11/20

تیم نونهالان A ساعت 9 صبح

تیم نونهالان 94 ساعت 10

تیم نونهالان 93 ساعت 11:15

تیم نونهالان 92 ساعت 12:15

تیم نونهالان 91 ساعت 13:30

تیم نونهالان C ساعت 14:30

تیم نونهالان B ساعت 15:30