باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

برنامه تمرینات پنجشنبه 03/2/13

برنامه تمرینات پنجشنبه 03/2/13

✅ تیم نوجوانان ( متولدین ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹) ساعت 9 صبح

✅ مسابقه تیم نونهالان ( متولدین ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱) با تیم نونهالان ۹۲ ساعت 10:30 صبح

✅ مسابقه تیم نونهالان ۹۳ با تیم نونهالان ۹۴ ساعت 12

✅ مسابقه تیم نونهالان ۹۵ با تیم نونهالان ۹۶ ساعت 13:30

✅ تیم نونهالان ۲ ساعت 15:15