باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

برنامه تمرینات یکشنبه 02/12/13

با سلام

برنامه تمرینات یکشنبه 02/12/13

✅ تیم نوجوانان و تیم نونهالان 89 ساعت 14

✅ تمرینات خصوصی 15

✅ نونهالان 95 ساعت 16

✅ تیم نونهالان 91 و 92 ساعت 17 الی 18:30

✅تیم نونهالان 94 و 93 ساعت 18:30 الی 20