qqq

قانون (1):زمین بازی

زمین باید به شکل مستطیل باشد و اندازه خط طولی باید بیشتر از اندازه خط دروازه باشد.

طول زمین:حداقل 90متر(100یارد) حداکثر120متر(130یارد)

عرض زمین: حداقل45متر(50یارد) حداکثر90متر(100یارد)

در مسابقات بین المللی

طول زمین : حداقل 100متر(110یارد) حداکثر 110متر(120یارد)

عرض زمین : حداقل64متر(70یارد) حداکثر 75متر(80یارد)

محوطه دروازه :دو خط به فاصله 5/5متر از لبه داخلی تیرهای عمودی دروازه عمود بر خط دروازه کشیده می شود و به اندازه 5/5 متر به طرف داخل زمین بازی امتداد می یابد.

محوطه جریمه : دوخط به فاصله 16/5متر از لبه داخلی تیرهای عمودی دروازه عمود بر خط دروازه کشیده می شود و به اندازه 16/5متر به طرف داخل زمین بازی امتداد می یابد.

نقطه پنالتی : در داخل هر محوطه جریمه یک نقطه پنالتی به فاصله 11متر (12یارد)از وسط خط دروازه بین دو تیر عمودی و به فاصله مساوی از آنها رسم می شود.

پرچم ها : در هر گوشه زمین نصب می شود و ارتفاع آن حداقل 1/5متر(5فوت) باید باشد.

قوس کرنر : ربع دایره ای به مرکز هر پرچم کرنر به شعاع 1متر(1یارد) در داخل زمین بازی نصب می شود.

دروازه ها : فاصله بین دو تبر عمودی برابر با 7/32 متر و فاصله لبه پایینی تیر افقی تا سطح زمین باربر با 2/44 متر می باشد.

حداکثر عرض خطوط زمین 12 سانتیمتر است.