باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

قانون(2) : توپ

قانون(2) : توپ

خصوصیات و اندازه های توپ

1-کروی باشد

2-از جنس چرم یا سایر مواد مناسب باشد

3-محیط آن حداقل 68 سانتیمتر و حداکثر 70سانتیمترباشد

4-وزن آن در شروع بازی حداقل 410 گرم و حداکثر 450 گرم باشد

5-فشارباد آن برابربا 6/0تا 1/11اتمسفر(600تا1100گرم برسانتیمتر مربع)در سطح دریا (5/8تا6/15پوند بر اینچ مربع)