qqq

قانون(3): تعداد بازیکنان

قانون(3): تعداد بازیکنان

هرتیم با حداکثر 11 بازیکن می تواند بازی کند و اگر تعداد بازیکنان هر یک از دو تیم کمتر از 7 نفر باشد مسابقه را نمی توان شروع کرد .

در مسابقات رسمی حداکثر 3بازیکن را می توان تعویض کرد.