باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

قانون(5): داور

قانون(5): داور

داور برای اجرای قوانین بازی در ارتباط با مسابقه ای که برای اداره آن انتخاب شده اختیار تام دارد.

وظایف و اختیارات داور

*قوانین بازی را اجرا کند.

*مسابقه را با همکاری کمک داوران و نیز داورچهارم (هرجاکه لازم باشد)اداره کند.

*اطمینان حاصل نماید که توپ مورد استفاده مطابق با شرایط قانون دوم باشد.

*اطمینان حاصل نماید که وسایل بازیکنان مطابق با شرایط قانون چهارم باشد.

*وظیفه وقت نگهداری را انجام دهد و رو یدادهای بازی را ثبت کند.

*برای هرگونه نقض قوانین به صلاحدید خود مسابقه را متوقف ,معلق یا تعطیل کند.

*به علت هرگونه دخالت عوامل خارجی مسابقه را متوقف,معلق یا تعطیل کند.

*اگر به عقیده وی بازیکنی به شدت آسیب دیده باشد مسابقه را متوقف کند ومراقبت کند مصدوم به بیرون از زمین بازی انتقال یابد.مصدوم تنها بعد از شروع مجدد بازی می تواند به زمین بازی برگردد.

*اگر به عقیده وی بازیکن فقط آسیب دیدگی جزیی داشته باشد تا زمان خروج توپ از بازی ,اجازه دهد بازی ادامه یابد.

*هر بازیکنی راکه زخمی شده و خونریزی دارد ,به خارج از زمین بازی هدایت کند و تنها زمانی به بازیکن اجازه ورود مجدد به زمین را بدهد که مطمئن شود خونریزی متوقف شده است .

* زمانی که بر ضد یک تیم خطایی صورت می گیرد و ادامه بازی به نفع آن تیم باشد ,اجازه دهد بازی ادامه یابد و چنانچه آوانتاژ مورد انتظار در همان زمان تحقق نیابد ,خطای اولیه را جریمه کند.

*هر گاه بازیکنی در یک زمان بیش از یک خطا مرتکب شود ,خطای شدیدتر را جریمه کند.

* اقدام تنبیهی برضد بازیکنانی که مرتکب تخلفات مستلزم اخطار یا اخراج می شوند به عمل آورد. داور مجبورنیست که بلافاصله بعد ازخطا ,بازیکن خطاکار را تنبیه نماید عولی در اولین توقف بازی باید این کار را انجام دهد.

*بر ضد مسئولان تیم که رفتار آنها مسئولانه نیست ,اقدام لازم را به عمل آورد و می تواند به صلاحدید خود آنان را از زمین بازی و محدوده مجاور آن اخراج کند.

*در مورد وقایعی که ندیده است به نظر کمک داوران عمل نماید.

* مراقبت نماید که اشخاص غیر مجاز وارد زمین بازی نشوند.

*بازی را بعد از توقف مجددا شروع نماید.

*گزارش مسابقه را در اختیار مسئولان مربوط قرار دهد.