باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

قوانین ۱۷ گانه فوتبال

قوانین ۱۷ گانه فوتبال

قانون (۱):زمین بازی قانون (۲):توپ قانون(۳):تعداد بازیکنان قانون(۴): وسایل بازیکنان قانون(۵):داور قانون(۶):کمک داوران قانون(۷):مدت بازی قانون(۸):شروع و شروع مجدد بازی قانون(۹):توپ در بازی و خارج از بازی قانون(۱۰):چگونگی به ثمر رسیدن گل  قانون(۱۱):آفساید قانون(۱۲): خطاها و رفتار ناشایست قانون(13) : ضربه های آزاد قانون(14) : ضربه پنالتی قانون(15) : پرتاب اوت  قانون(16):ضربه دروازه  قانون(17):ضربه کرنر