qqq

نصب جایگاه تماشاگران در سمت شرقی زمین چمن لاله

برای رفاه بیشتر اولیا و بازیکنان جایگاه تماشاگران در سمت شرقی زمین چمن لاله تبیعه شد