• تمرینات در خانه با دکتر مرتضی صفری

  • < خبر بعدی خبر قبلی >

   img

   باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان در راستای حفظ و بهبود عملکرد بازیکنان تمرینات را طراحی و در اختیار بازیکنان قرار داد 

   بازیکنان باید 5 بار درهفته تمرینات را انجام دهند 

   مرحله اول تمرینات توسط آقای امیر خجک نژاد و مرحله دوم توسط دکتر مرتضی صفری طراحی گردید